四年级春游日记300字(共6篇)

小学日记300字 | 2022年09月13日22:50:58 | 阅读:66 | 评论:0

1、chūnyóu

20XXniánXyuèXxīngsānqíng

dānglǎoshīzàibānshàng宣布yàochūnyóushímendōugāoxìngjiānjiàoláipànzhezhètiānzǎoláidàozhōngděngdàole

zǎochéndiǎnjiùchuánglegǎnjǐn穿chuānhǎozhǔnbèizuòdōuzuòhǎolebèixiǎoshūbāobèngbèngtiàotiàodeláidàoxuéxiàokàndàoxuémendōumegāoxìngchīwánzǎocānzhěngduìchēqiánwǎngdōngchǔfēngyuánzàichēshàngkàndàoliǎngbiāndechuángchuánglóuháiyǒuhuācǎo绿shùhànzhèchéngshìbànzhēnpiàoliàng

huìérjiùdàoledemenjiùkāishǐyóuwánbèngbèngchuáng、捞jīn、手yáomenwánliújiābèihóngguāngmiànyīntiāntàileyīnmendōutàixìnglehòuláimenjiùzuòxiàláizàimendàiláideshífàngzàiyǒuguǒyǒumiànbāoránhòujiā分享zhechīkāixīnne

shíjiānxiàjiùdàolezhōngdiǎn钟,menshěkāigōngyuán,乘chēfǎnhuíxuéxiào。由jiādōuwánlèilezàichēshàngyáoyáomendōuyáoshuìzheleliándàolexuéxiàodōuháiméiyǒu醒。

四年级春游日记300字(共6篇)

hǎoxiǎngxiàzàiláizhèchūnyóua

2、chūnyóu

20XXnián4yuè20xīngsānqíng

tiānshì4yuè30tiānqínglǎngxuéxiào举办leniándechūnyóumenzhèdediǎnshìběihǎixiāngyuán”,zǎoshàng8diǎnjiùláidàolexuéxiàozhǔnbèirànglǎoshīdàilǐngmenchūnyóudàilehǎi苔、huǒtuǐchángděngàichīdedōng西

lǎoshīláilejiāshàngpáihǎoleduìxiǎngkuàidiǎnchūnyóumenděnglehěnjiǔjiādōuhěnzhexiǎngchēmezhèmejiǔháiméiyǒuláinechēzhōngláileshìliànghěnhěnpiàoliàngdegōngchēshàngchēledexīnhǎogāoxìngyazhèliànggōngchēmiànhěnkuānmenbiānkànwàiměidefēngjǐngbiānděngzhedàodemendàolegāoxìnglemengēnzhelǎoshīláidàolemenyóuwánde方。yǒuhěnduōshuǐzuòdezidèngzimendeshídōufàngzàishùyīnxiàdezishàngbiānchībiānwán……

zhèshíkàndàolemiànyuánxíngdeshuǐmiànshuǐshìdehěnqīngchèyǒushùtiáoxiǎozàishuǐkuàiyóuláiyóumiànyòukuānyǒushàngmiànháiyǒuqúnzizàihuānkuàizuòyóuqúnzishìbáibáidezhēnhǎowánxué欣赏zhezhèdefēngjǐngzhēnměiya!ránhòumenháiwánlexiàhuá……

shíjiānguòlezhēnxiǎngkāizhèzhèhěnhǎowándànshìyàohuíjiālemenshíhǎoleshūbāogāogāoxìngxìngzhechēhuíjiāle

juézhèchūnyóuhěnhǎowán

3、chūnyóu

20XXniánXyuèXxīngsānqíng

zuótiānmen、二、sānniándexuélǎoshīzuòyóuchēléifēngniànguǎnnánjiāogōngyuánchūnyóu

mendàoleléifēngniànguǎnzàiléifēngdexiàngqiántīngyóujiějiějiǎngléifēngxiǎoshíhòudeshìtīngwánshìmenkànle、坦zhànchuánfēiháikàndàoleléifēngshūshūdejiādejiādejiāduōleléifēngshūshūxiǎoshíhòuguòhěn苦,de、爸爸lele弟弟cái3岁jiù饿èlehòuláilejiùzhèyàngléifēngshūshūjiùchéngleértīnglezhèshìfēichánggǎndòng

xiàmenláidàolenánjiāogōngyuánzǒujìngōngyuánkàndàole黄黄dehuāchítángyǒuqúnhóngdejīnzàishuǐkuàihuódeyóuláiyóumenláidàoshānshàngwánlekōngzhōngxuánzhuǎnpèngpèngchēxuánzhuǎnzhōng,最搞xiàodejiùshìpèngpèngchēchénwēidāngdāng枪手,chénwēitíngdewǎnghòu退tuì,忽rán拍--lapèngdàoleshùtíngyàochénwēiwǎngqiánzǒujiùshìtīnghòuláibiérényòuláidàoleqiánmiànchénwēiháixiàngqiánzǒupèngdàobiéréndechēziyòuwǎnghòu退tuìyòupèngdàoshùmendechēzijiùtínglezhēndeshìtàihǎowánle

四年级春游日记300字(共6篇)

zhètiānwánhěnkāixīn

4、chūnyóu

4yuè1xīng

qiántiānmenniánxuézhìshānwénhuà广guǎngchǎngchūnyóu

tiānzǎoshànglánlándetiānshàngzhehónghóngdetài阳。zhènwēifēngchuīdàoliǎnshàngjuéfēichángshuǎngmenzàichùkànjiànshàngdechēliú,抬tóutiānshàngyǒuduōměidefēngzàihuānkuài舞蹈。miànshìdezhìshāngōngyuánbànshānyāodelǎnchēcóngshùtànchūbànnǎodàihǎoxiàngzàigēnmenwáncáng,远chùyǒuxiàng波浪yàngdeshān

zhèshímenbāndexuédàolemenshùnzheéluǎnshíchéngdexiǎoxiàngqiánzǒushíliǎngpáng绿dexiǎocǎozàigāoxìnghuānmenshùpáizhezhěngdeduìxiàngwèiwèishìwèimengǎngjuéláidàotíngzizàixiūtíngzipángbiānyǒukuàigāodeshíshàngmiàndiāozheduōrénxiànghǎoxiàngzàijiǎngshìshídeqiánmiànyǒurénzàiliàntài拳。kāitíngziláidào广guǎngchǎngzài广guǎngchǎngzhōng央,zàikōngshàngxiūlehuìér

zhèshíwàiláijiēleliànliànshědekāilexuéměidezhìshānwénhuà广guǎngchǎng

5、chūnyóu

20XXniánXyuèXxīngqíng

zhōngpàndàolexīngmenzuòleliǎngduōxiǎoshídechēcáiláidàomenxiàngwǎngjiǔde――zhūhǎishéndǎo

érzhēnshìshényǒuhěnduōyóuwándexiàngdànjuéhǎowándeshìdàiyǎndedòngchǎngyóudàishàngyǎnjiùnéngkàndàomiàndetàndòng画,dòngmiànderénshuōmemenjiùgēnzhezuòjiāpīnmìngdeduòjiǎo、撕shēngdehǎnguòguānjiāng,最hòuyínglehǎokāixīnjiēzhemenyòuwántiàoméitiàodeshíhòuháixiào嘻嘻de,青shàngxiàdetiàodexīnsuízhītiàodònghǎoténgxiàláishízhōngzhùlezuòhǎidàochuándeshíhòu,慢debiànchénglekuàidewayuèláiyuèkuàileshàngleyǎnjīnggǎnjuéxiàngcóngtiān而降,zàipángbiānshuō:“悦悦,menfēi……”jīngguòguǐshíjiādōuxiǎngguǐwánlǎoshīràngmenāidōuguàimenháiméidào1.4米ya

kuàideshíguāngzǒngshìguòfēikuàimenyàofǎnxiàoleshéndǎozàijiànle

6、chūnyóu

20XXniánXyuèXxīngsānqíng

tiānmenzàilǎoshīdedàilǐngxiàgāoxìngzǒuzàichūnyóudeshàng

shǒumenláidàoletángtángdefēngjǐngměilechūnfēngliǔshùchuīyayaxiàngchūnfēngzhèngzàiliǔshùtóunehuākāileyǒuhóngdeyǒubáideháiyǒudezhēnxiānga,迎láilediéláishùbiàndeyuánláigèng绿legènggāole,低tóukànxiǎocǎocóngchūláilenènnènde绿绿de绿le

lǎoshīràngmenzàizhèwánxiàshìmenyǒudechīdōng西yǒudediéháiyǒudezàitiàoshéng

jiēzhemenyòuláidàokuānkuòdecǎoshàngguāngzhejiǎocǎizàishàngmiànruǎnruǎndeyǎngyǎngdezhēnshūyadàozhōnglegāichīfànlemenbáibáidezhǐzàishàngmiànránhòukāishūbāomiànhǎochīdeshífàngzàishàngmiànjiùkāishǐchīdechīdechīkāixīnlemenchīlejiùkāishǐwánlemenyǒudezài打羽毛球、yǒudezàiwánniērénháiyǒudezàitiàoshéngmenwánkāixīnle

shíjiānzǎolemenpáihǎoduìshěshàngleguī

THE END

本文标题:四年级春游日记300字(共6篇)

本文链接:http://redcandle.cn/post/311.html

版权声明:本文章是 日记300字 的原创文章,未经允许请勿转载本文章!

  • 文章

    370篇

  • 评论

    0条

  • 用户

    1位